Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet i Ålesund 20.september 2006

§ 1. NAVN
Interessegruppens navn er MIKRO, Mikrobiologisk forening for fôr-  og næringsmiddellaboratorier.

§ 2. FORMÅL
MIKRO’s formål er å øke interessen for mikrobiologi og bidra til tverrfaglig kontakt og utvikling innen fôr- og næringsmiddelmikrobiologi.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskapet er åpent for alle som utfører mikrobiologiske analyser av næringsmidler, drikkevann og fôr. Laboratorier og enkeltpersoner kan være medlem.

§ 4. ORGANISASJON OG LEDELSE
Foreningen er landsomfattende og ledes av et styre som velges på årsmøtet.

§ 5. STYRET
Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Veterinærinstituttet møter fast i styret med 1 observatør. Denne har tale og forslagsrett på lik linje med de valgte styremedlemmene, men ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det skal føres møtereferat.

§ 6. STYRETS OPPGAVER
Styret’s oppgaver er:
a) Arrangere seminarer og annen etterutdanning over emner av interesse for mikrobiologisk personale.
b) Representere medlemmene på kurs, møter og i andre sammenhenger hvor det er naturlig. Avgi uttalelser i prinsipielle saker som angår medlemmene
c) Innkalle med minst 3 ukers varsel til årsmøte for foreningens medlemmer. Årsmøtet skal holdes en gang i året. Årsmøtet legges om mulig til årlig seminar.
d) Legge frem årsberetning om foreningens virksomhet for årsmøtet.
e) Legge frem budsjett og revidert regnskap for årsmøtet.

 § 7. ÅRSMØTETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER
Årsmøtet består av medlemmer av MIKRO. Hvert møtende medlem har 1 stemme. Årsmøtet velger leder, nestleder,  kasserer og 3 styremedlemmer, revisorer og valgkomite. Styrets medlemmer velges for 2 år, og slik at 3 medlemmer er på valg hvert år. Leder og nestleder bør være på valg forskjellig år. Det velges 2 revisorer for 2 år, og slik at 1 revisorer er på valg hvert år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem som sitter i valgkomiteen på 3dje året er leder av komiteen. Valgkomiteen utarbeider forslag til nytt styre, revisor og valgkomite, og legger det fram for årsmøtet.

Årsmøtet godkjenner årsberetning, regnskap og budsjett, og fastsetter kontingent

§ 8. ENDRING AV VEDTEKTENE
Endringer av vedtektene kan foreslås av medlemmene i MIKRO. Forslag om vedtektsendringer sendes foreningens styre innen 3 uker før årsmøtet.  Forslaget, sammen med styrets vurdering, skal sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 9. OPPLØSNING
MIKRO kan oppløses av årsmøtet med ¾  flertall. Eventuelle midler settes på fond, og øremerkes seminarer og etterutdanning for fôr- og  næringsmiddelmikrobiologisk personell. Det årsmøtet som oppløser MIKRO avgjør hvem som skal disponere fondet. Ved forslag om oppløsning av foreningen, skal styret sende dette ut til avstemning blant alle medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Resultatet av denne avstemningen er rådgivende og skal legges frem for årsmøtet før endelig vedtak fattes.

Ålesund, 20.september 2006

 

Anita Rosén                                                                                                         Karl Eckner
                         leder                                                                                                                   nestleder

Mikro © 2019 Frontier Theme